กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ (หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นปี 42)

กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ (หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นปี 42)

กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ (หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นปี 42)

ติดต่อ : คุณอำไพ สารรัตน์

โทร : 08 1971 0521 , 08 1953 2372

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

การจัดการ

ราษฎรบ้านนาตาโพสืบเชื้อสายมาจากชนชาติลาวครั่ง ที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การทอผ้าถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชนชาติลาวครั่งในสมัยโบราณได้คิดประดิษฐ์ และพัฒนาลวดลาย สี ของผ้าซิ่นตีนจก โดยการนำเส้นฝ้ายมาย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ การทอผ้าฝ้ายลายพื้นเมืองโบราณของราษฎรบ้านนาตาโพ เริ่มเป็นรูปร่าง และจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดส่งวิทยากรมาฝึกอบรมการย้อมฝ้ายด้วยสีธรร

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป