กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน

ติดต่อ : คุณประกอบ จำปาทอง

โทร : 044 586060, 08 9585 4768

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

70 คน

การจัดการ

ในพื้นที่มีการทอกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยเป็นการทอใช้เองในครัวเรือน หรือแลกเปลี่ยนกันในวงแคบๆ ในหมู่บ้าน ไหมที่ใช้ก็เป็นไหมที่เลี้ยง จนกระทั่งเมื่อปี 2535 ได้มีการเปลี่ยนมาใชัไหมแท้ที่ผลิตจากโรงงาน เนื่องจากว่ามีความสะดวกกว่า
ปี 2541 ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นโดยได้รับการส่งเสริมจากทางอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งเมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้วทางกลุ่มก็มีความสามัคคีกันมากขึ้น มีอำนาจต่อรอง และสามารถมีการพัฒนาศักยภาพต่อไป

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะกระจายกับผลิตตามบ้าน โดยวัตถุดิบนั้นสมาชิกจะจัดหาเอง ซึ่งทางกลุ่มจะเป็นตัวแทนในการรับงานมากระจายให้กับสมาชิกและการจัดจำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป