กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก

กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก

กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก

ติดต่อ : คุณมีนะ หะยีกะจิ

โทร : 081 898 4571, 081 738 1957

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

33 คน

การจัดการ

บ้านอ่าวมะนาว เป็นหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม ในอดีตราษฎรมีฐานะยากจน ยึดอาชีพการประมง (ลูกจ้างเรือประมง) เป็นหลัก แต่รายได้ไม่เพียงพอ ราษฎรบางส่วนจึงเดินทางไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซีย ในปีพ.ศ.2536 คุณพิสชัยวุธ และคุณมีนะ หะยีกะจิ ซึ่งในขณะรับราชการ ส่วนสมาชิกในครอบครัวได้ช่วยกันทำผ้าบาติกเป็นงานอดิเรก และเห็นว่างานอาชีพนี้ หากทำได้อย่างจริงจัง น่าจะสร้างรายได้ที่ดีได้ ประกอบกับมีราษฎรที่เคยทำงานในโรงงานบาติกในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับมาบ้าน จึงได้ชักชวนและรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม และได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการในกา

การรวมกลุ่ม

การบริหารกลุ่มแบ่งเป็น 2 ฝ่ายใหญ่คือ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด และฝ่ายผลิต ซึ่งแบ่งการผลิตเป็น 7 แผนก คือ แผนกเขียนลาย แผนกลงสี แผนกเคลือบ แผนกกรีด แผนกพิมพ์ลาย แผนกบริการทั่วไป แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของสมาชิก

อาชีพหลัก

ประมง รับจ้าง

อาชีพเสริม

ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

สินค้าโอทอป