กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

บ้านเรือนตั้งอยู่เรียงราย สวนยางพาราและสวนผลไม้จะอยู่บนภูเขา

ติดต่อ : นางกิมเลื่อน ณ เ

โทร : 073 259069 , 073 258095

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 26 คน

การจัดการ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 โดยสมาชิกจะรวมกลุ่มกันออกไปเก็บดอกหญ้าประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม และจะผลิตไม้กวาดส่งจำหน่ายภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง มีสมาชิก 26 คน
ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มคนละประมาณ 3,336 บาทต่อปี

สภาพพื้นที่

อาคารที่ทำการกลุ่มอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านบาละ ม. 1 ต.บาละ

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีแม่บ้าน
2. กลุ่มสตรีทำขนม

การรวมกลุ่ม

ทางกลุ่มสตรีจะรวมกันเก็บดอกไม้กวาดและส่วนหนึ่งเก็บจากสมาชิกที่นำมาขายให้กับกลุ่ม
หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มก็จะมารวมตัวกันเพื่อผลิตไม้กวาดดอกหญ้า

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป