กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชอนน้อย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชอนน้อย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชอนน้อย

ติดต่อ : คุณวันเพ็ญ เผือกจ

โทร : 08-1804-1059, 08-1949-2306

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

57 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2534 สมาชิกเริ่มแรก 27 คน ต่อเนื่องมาเริ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็น 34 คน และจนถึงปัจจุบัน แบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิกทุกคนให้ช่วยกันด้วยความสามัคคีเป็นหลัก

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป