กลุ่มสตรีบ้านธารโต

กลุ่มสตรีบ้านธารโต

กลุ่มสตรีบ้านธารโต

ชุมชนบ้านธารโต หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา มีกลุ่มสตรีทำไม้กวาดดอกหญ้า มีการผลิตไม้กวาด
ดอกอ้อ ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ของทุกปี ทำให้สมาชิกแต่ละคนมีรายได้เสริม ประมาณ 4,000 บาท/คน/ปี
และได้มีการประสานงานกับบุคคลที่ทำไม้กวาดดอกอ้อที่ทำกันอยู่ในครัวเรือน

ติดต่อ : นางกรกมล เอียดจุ้

โทร : 073 297056 , 073 297065

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกดำเนินการในกลุ่ม มีจำนวน 6 คน

การจัดการ

กลุ่มได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทำไม้กวาดดอกอ้อ เมื่อปี 2541 โดยเริ่มก่อตั้งมีสมาชิก จำนวน 6 คน จาก 3 หมู่บ้าน และมีการรวมกลุ่มเพื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิด และการนำส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายจนถึงปัจจุบันนี้กลุ่มยังดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้พอมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และเพื่อให้ได้ใช้วัตถุดิบในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง

ชุมชน

1.กลุ่มไม้ผล
2.กลุ่มสตรีทำไม้กวาดดอกอ้อ
3.กองทุนหมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป