กลุ่มอาชีพสตรีทำแจ่วบอง

กลุ่มอาชีพสตรีทำแจ่วบอง

กลุ่มอาชีพสตรีทำแจ่วบอง

ติดต่อ : นางทองใส หยองเอ่น

โทร : 043 377453

การจัดการ

"แจ่วบอง"เป็นอาหารพื้นบ้านและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสำหรับอาหารของชาวบ้าน แต่ก่อนประชาชนจำทำกันเพื่อบริโภคในครัวเรือน แต่เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีขึ้น จึงมีการร่วมมือกันทำผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัว หมู่7

สินค้าโอทอป