กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา

ติดต่อ : คุณมัลลิดา ซี่ยง

โทร : 073 230180 , 06 9608430

การจัดการ

เริ่มจากการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา (ชุมชนกาแป๊ะฮูลู) จำนวน 18 คน โดยมีนางสะเปี๊ย เจ๊ะเต๊ะ เป็นประธานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ดำเนินการผลิตกาแฟผงแบบโบราณ ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตแบบโบราณ ไม่ใช่เครื่องบด ไม่ใส่วัตถุเจือปนอื่นๆ โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 60 คน และในเวทีประชาคมตำบลของเทศบาลตำบลเบตง ได้คัดเลือกกาแฟโบราณ ให้เป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเบตง

การรวมกลุ่ม

มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหาร 6 ฝ่าย คือฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายจัดหาทุน

สินค้าโอทอป