กลุ่มสตรีพัฒนา

กลุ่มสตรีพัฒนา

กลุ่มสตรีพัฒนา

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ ศิริวั

โทร : 073 219039 , 073 219018

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 10 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2534 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตาเข้าไปส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มสตรีทำกล้วยหินฉาบ จำนวน 15 คน ต่อมาสมาชิกลาออกหลายคน เพื่อมาทำเป็นของตนเอง ทำให้กลุ่มดังกล่าวล้มเลิก ต่อมานางจันทร์แรม ใหม่มงคล ได้รวบรวมสมาชิกสตรีจำนวน 10 คน จัดตั้งกลุ่มสตรีผลิตกล้วยหินฉาบขึ้นใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การผลิต และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกล้วยหินฉาบเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ประชาชนในชุมชนยอมรับจึงได้มีมติให้กล้วยหินฉ

การรวมกลุ่ม

การบริหารจัดการ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในด้านการผลิต การตลาด การบัญชี

สินค้าโอทอป