กลุ่มอาชีพทำข้าวโป่ง

กลุ่มอาชีพทำข้าวโป่ง

กลุ่มอาชีพทำข้าวโป่ง

เป็นชุมชนขนาดกลางที่มีความสมัครสมานสามัคคี รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น มีผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง

ติดต่อ : นายสมโภช มูลกัณฑ์

โทร : 043 399253

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 203 คน

การจัดการ

อาชีพทำข้าวโป่ง (ข้าวเกรียบว่าว) ของราษฎรบ้านหนองโก หมู่2 ต.หนองแดง เริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 ผู้ริเริ่ม คือนางแบ่ง ประทุ นางประทุมมา โชคสวัสดิ์ โดยนำข้าวโป่งไปย่างขายตามหมู่บ้านข้างเคียง ต่อมาก็ขยายไปสู่ตำบลอำเภอจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันข้าวโป่งหนองโก ตำบลหนองแดงมีขายทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย
เดิมการผลิตข้าวโป่งและการนำไปขายจะใช้เงินทุนของตนเอง ถ้าไม่มีก็จะกู้ยืมเงินจากพ่อค้าคนกลางในอัตราดอกเบี้ยที่สูง(5-10 บาท/เดือน) ปัจจัยการผลิต (ข้าวเหนียว,น้ำตาลปี๊ป) จะซื้อจากพ่อค้าคนกลางที่นำมาจำหน่ายใ

ชุมชน

กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่น มีกิจกรรมสำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง มีทุนในการให้บริการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอ

อาชีพหลัก

ทำนา รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

อาชีพเสริม

ทำข้าวโปร่ง

สินค้าโอทอป