กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด

ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่บริเวณหลังวัดหินปักทุ่ง ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านของประธานกลุ่มแล้วมอบให้กับทางกลุ่ม

ติดต่อ : คุณสมบัติ ไตรธรรม

โทร : 036 471644, 036 472384

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

95 คน

การจัดการ

ในพื้นที่บริเวณนี้มีการทอผ้ากันมาอย่างยาวนาน เป็นการสืบทอดมาจากทางบรรพบุรุษ ซึ่งในช่วงแรกเป็นการทอใช้กันเองภายในหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านจึงทอผ้าขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว เริ่มมีการรวมกลุ่มกันเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2531 สมาชิกแรกเริ่ม 35 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรมาแนะนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้ามัดหมี่,ส่งเสริมให้เกิดการออมเงิน ฯลฯ ส่วนทางรูปแบบลวดลายของผ้าทางกลุ่มได้มีการพัฒนาแบบใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยให้ตรงกับความต้องการของตลาด ปัจจุบ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกมีทั้งที่มารวมกันผลิตที่กลุ่มและกระจายตามบ้าน ทางกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหา Order มากระจายให้และจัดหาวัตถุดิบมาให้กับสมาชิกเพื่อนำไปทอ และก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายให้ โดยทางกลุ่มจะหักกำไรบางส่วนเข้ากลุ่มเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและเงินทุน มีการนัดประชุมสมาชิกทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

อาชีพหลัก

ทำนาและทอผ้า

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป