กลุ่มธูปหอม ธูปไลยุง

กลุ่มธูปหอม ธูปไลยุง

กลุ่มธูปหอม ธูปไลยุง

ประกอบเป็นอาชีพเสริมของสตรีในหมู่บ้านโดยจะรวมกลุ่มกันผลิตในวันเสาร์และอาทิตย์

ติดต่อ : นางสมบัติ แสงเทศ

โทร : 01-7755466

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกภายในกลุ่ม 15 คน

การจัดการ

เริ่มจากการระดมทุนในกลุ่มเพื่อจัดหาวิทยากรมาฝึกสอนและซื้อวัตถุดิบมาฝึกอบรมหลังจากการผลิตและจำหน่ายแล้วมีการหักเงินทุนเข้ากลุ่มส่วนหนึ่ง

สภาพพื้นที่

อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองเจ็ด

ชุมชน

กลุ่มธูปหอมอู่ข้าวพัฒนา

การรวมกลุ่ม

สตรีในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันขึ้นเพราะต้องการมีรายได้เสริมในครอบครัว

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป