กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

ติดต่อ : นางรัชนีภรณ์ คุปร

โทร : 043-382246,01-5743115

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 18 คน

การจัดการ

ได้ดำเนินการรวมกลุ่มสตรีจัดตั้งกลุ่ม พ.ศ.2537 นำเอาวัสดุเหลือใช้ จากสถานีทดลองหม่อนไหม มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ นำไปจำหน่ายตามเทศกาลต่างๆ จนกระทั่งมีผู้สั่งซื้อ ทำให้เกิดรายได้

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป