กลุ่มอาชีพสตรี หมู่7

กลุ่มอาชีพสตรี หมู่7

กลุ่มอาชีพสตรี หมู่7

กลุ่มสามารถประสานงาน สร้างเครือข่าย กลุ่มกิจกรรมได้ตามปริมาณรายการส่งได้

ติดต่อ : นางคำป่อย กลางหนอ

โทร : 043-251970, 043-252575

อีเมล: kijjawatana@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

เป็นกลุ่มอาชีพที่เคยส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดและจำหน่ายต่างประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่)

สภาพพื้นที่

กลุ่มรับผิดชอบการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับสมาชิก

ชุมชน

- กลุ่มอาชีพสตรี (ทำขนมดอกจอก-ขนมทองม้วน)
- กลุ่มอาชีพสตรี (ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่)
- กลุ่มอาชีพสตรี (ทำแนม-ไส้กรอกหมู)

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีสมาชิกสตรีในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์ตามรายการส่ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโอกาส ภาวะตลาด

อาชีพหลัก

ทำนา ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป