กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศาลา

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศาลา

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศาลา

ในหมู่บ้านนี้จะมีการทอผ้าไหมที่บ้านของสมาชิกเองเนื่องจากกลุ่มยังไม่มีสถานที่เมื่อสมาชิกผลิตสินคาเสร็จแล้วจึงจะนำมาให้กลุ่มเป็นผู้จำหน่าย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้าไหม ผ้าโสร่งไหม

ติดต่อ : นางมยุรี นุชชาติ

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เริ่มทำมาประมาณ 2 ปี เนื่องจากคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความถนัดและชำนาญในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ส่วนมากทำกันในช่วงหลังจากการทำนาเสร็จสิ้นแล้ว

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป