กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง

ติดต่อ : นางระเบียบ เพียชิ

โทร : 043 300441

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 50 คน

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ 3 งาน

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสกแต้ 1 กลุ่ม
2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเซียงซุย 1 กลุ่ม
3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง 1 กลุ่ม
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 กลุ่ม
5. กลุ่มเกฒตรกรชาวไร่อ้อย 1 กลุ่ม
6. กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กลุ่ม

สินค้าโอทอป