กลุ่มตีเหล็กบ้านโพธิ์นิมิต

กลุ่มตีเหล็กบ้านโพธิ์นิมิต

กลุ่มตีเหล็กบ้านโพธิ์นิมิต

เป็นชุมชนในเขตเทศบาล ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง

ติดต่อ : นายบาง ปิ่นโพธิ์

โทร : 042-399196

อีเมล: Cdudonthani@thaimail.com

การจัดการ

เป็นอาชีพเสริมที่ได้รับการถ่ายทอดมากจากรบรรพบุรุษ ตั้งแต่ปี 2495 มีสมาชิก 5 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 23 คน มีการดำเนินงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีเตาเผา 8 เตา โดยใช้ทุนของสมาชิกเป็นทุนดำเนินการ

สภาพพื้นที่

บ้านโพธิ์นิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกิ้ง

ชุมชน

กลุ่มตีเหล็กบ้านโพธิ์นิมิต

การรวมกลุ่ม

เป็นการผลิตในรูปของอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตั้งจำหน่ายหน้าบ้านในชุมชน และยังไม่มีหน่วยงานทางราชการสนับสนุน

สินค้าโอทอป