กลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่

กลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่

กลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่

ติดต่อ : สำนักงานเขตอำเภอ-

โทร :

การจัดการ

ลิ้นจี่เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนอีกชนิดหนึ่ง ทีนิยมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจทีสำคัญของภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ฯลฯ ตอนบนปัจจุบันมีผู้นิยมปลูกลิ้นจี่กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากผลผลิตจำหน่ายได้ราคาดี ดูแลรักษาง่าย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แหล่งผลิตลิ้นจี่สำคัญ
พันธุ์ที่นิยมปลูก สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้แก่ พันธุ์ฮงฮวย โรงแมลงรบกวน เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญ

การรวมกลุ่ม

การบริหารการจัดการ โดยเจ้าของสวน หรือกรรมการชมรมในกรณีที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ

สินค้าโอทอป