กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง

ติดต่อ :

โทร : 081-9603282

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 68 คน

ชุมชน

1. กลุ่มแปรรูปอาหาร
2. กลุ่มทอผ้าไทยใหญ่

การรวมกลุ่ม

กลุ่มสตรีรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากภาคการเกษตร

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป