กลุ่มแปรรูปอาหาร และสมุนไพร บ้านวังตะกู

กลุ่มแปรรูปอาหาร และสมุนไพร บ้านวังตะกู

กลุ่มแปรรูปอาหาร และสมุนไพร บ้านวังตะกู

ติดต่อ : นางโสภี ติดยงค์

โทร : 035 589227

อีเมล: cdd_suphanburi@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 20 คน

การจัดการ

เนื่องจากชุมชนมีการปลูกกล้วยมาก และราคาผลผลิตต่ำ กลุ่มสตรีจึงได้รวมตัวกันแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยอบเนย เพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย

ชุมชน

กลุ่มสตรี หมู่ที่ 6,7,8,11,12

การรวมกลุ่ม

เริ่มจากส่วนตัวแล้วรวมกลุ่มขนาดเล็กจนถึงปัจจุบัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำขนมขาย

สินค้าโอทอป