กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

พื้นที่การผลิตเป็นอาคารอยู่ใกล้แม่น้ำน่าน โดยผ่านการตรวจสอบแล้วจากสาธารณสุขจังหวัด

ติดต่อ : นางสังวาลย์ ทองพ

โทร : 055-448181

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกจำนวน 387 คน

การจัดการ

เริ่มจากแนวความคิดของกลุ่มแม่บ้าน ในชุมชนว่าน่าจะมีการรวมกันเพื่อทำกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจชุมชน จึงได้มีการผลิตน้ำดื่มเพื่อบริโภค เนื่องจากครัวเรือนนิยมซื้อน้ำดื่มมาบริโภค จึงได้รวมกลุ่มกันดำเนินการผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพในชื่อของ "สำเภาทอง" ออกจำหน่าย

สภาพพื้นที่

พื้นที่ทำการมีประมาณ 1 ไร่

ชุมชน

มี 6 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

ให้สมาชิกถือหุ้น ๆ ละ 100 บาท จำนวน 555 หุ้น เป็นเงิน 55,500 บาท และได้รับการสนับสนุนจากกำนัน เกี่ยวกับสถานที่การผลิต และเครื่องกรอง งบประมาณส่งเสริมอาชีพได้รับการสนับสนุนจาก อบต.

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

ผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

สินค้าโอทอป