กลุ่มแปรรูปอาหารกล้วยฉาบอบเนย

กลุ่มแปรรูปอาหารกล้วยฉาบอบเนย

กลุ่มแปรรูปอาหารกล้วยฉาบอบเนย

สมาชิกจะมารวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้า ที่ทำการเดือนละ 3 ครั้ง โดยได้รับรายได้ในการผลิต และจำหน่ายเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายรายงวด ที่หักต้นทุนในการผลิตแล้ว เหลือหักเข้ากลุ่มไว้เป็นสวัสดิการ

ติดต่อ : นางเกษตร แซงราชา

โทร : 043-444213

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 35 คน

การจัดการ

เริ่มจากคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) ของบ้านร่องกลอง หมู่ที่ 3 ใน ต.ซำยาง มีการร่วมตัวกันขึ้นในปี พ.ศ.2542 ตอนแรกมีการทำเฉพาะบริโภคในครัวเรือนของตนเอง และญาติพี่น้องในครัวเรือน ต่อมาจึงทำเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน จนปี พ.ศ. 2543 จึงได้มีการร่วมกลุ่มกันขึ้นโดยมีการรับสมัครสมาชิกสตรีในหมู่บ้าน และตำบล ที่มีความสนใจในการแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นอาชีพเสริมหลังทำนา จนในปัจจุบันได้มีการขยายกิจการในการแปรรูปอาหารขึ้น มีสมาชิก 35 คน และมีการปรับปรุงรูปแบบการบรรจุหีบห่อ และคุณภาพให้ดีขึ้น ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สภาพพื้นที่

0พื้นที่ทำการกลุ่มประมาณ 1 งาน มีอาคารที่ทำการกลุ่ม 1 หลัง (ศูนย์สาธิตการตลาด)

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพปลูกมะเขือเทศ
2. กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
3. กลุ่มอาชีพปลูกพริก

การรวมกลุ่ม

มีการร่วมตัวของกลุ่มสตรีในตำบล โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารในการจัดการ โดยมีการผลิตร่วมกัน เดือน 3 ครั้งเสร็จแล้ว แบ่งคณะกรรมการ และสมาชิกออกจำหน่ายให้กับลูกค้า ทั้งขายปลีก และขายส่งตามร้านค้าต่าง ๆ ทั้งในหมู่บ้าน ตำบล และต่างอำเภอด้วย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป