กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่

เป็นชุมชนขนาดกลางที่มีความสมัครสมานสามัคคี รวมตัวกันได้เหนียวแน่น มีผู้นำชุมขนที่มีศักยภาพทำให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม

ติดต่อ : นายบุญจันทร์ ยีรั

โทร : 043 248174

อีเมล: cddsurin@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 58 คน

การจัดการ

ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จำนวน 58 คน โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มเป็นผู้ควบคุมดูแลในด้านปริมาณและคุณภาพ

ชุมชน

1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.ศูนย์สาธิตการตลาด
3.กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
4.โครงการ กข.คจ.

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่น มีกิจกรรมสำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง มีทุนในการให้บริการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอ

อาชีพหลัก

ทำไร่ข้าวโพด

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม