กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลพระลับ

กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลพระลับ

กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลพระลับ

ติดต่อ : นายสุดใจ ทุยบึงฉิ

โทร : 043 337652

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนวนสมาชิก 571 คน

การจัดการ

สภาพโดยทั่วไปของตำบลพระลับเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรทำนาสวนใหญ่ ปัญหาคือ เรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ปี 2541 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลพระลับ ได้ประชุมหา วิธีการแก้ไขจึงของบประมาณจาก อบต.พระลับในวงเงิน 400,000 บาท ได้รับงบประมาณ สร้างโกดังจำนวน 370,000 บาท พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณจากอบต.พระลับอีก 1,100,000 บาทเป็นเงินหมุนเวียนปี 2542 โรงสีได้ดำเนินการรับซื้อข้าว และบริการสีข้าวฟรีให้กับการเกษตร และประชาชนทั่วไปจึงสามารถแก้ปัญหาได้เพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและในปัจจุบันโรงสีข้าวยังคงดำเนินการอยู่

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มโดยราษฎรในพื้นที่ตำบลพระลับ ที่มีอาชีพทำการเกษตรกรรม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป