กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มีสมาชิกทั้งสิ้น 50 คน จาก 8 หมู่บ้านในตำบลบ้านใหม่
กลุ่มส้มเขียวหวาน มีสมาชิกทั้งสิ้น 25 คน จาก หมู่ที่ 1, 2, 3, 5 ตำบลบ้านใหม่

ติดต่อ : นางบัวไข วงษ์เขม

โทร : 01-0471480

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

การจัดการ

กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี 2535 สมาชิกเริ่มต้น 28 คน ปัจจุบัน สมาชิก 150 คน เดิมชาวบ้านทอผ้าเป็นงานอดิเรกไว้ใช้ในครอบครัว เมื่อตั้งกลุ่มแล้ว กลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น 40,000 บาท และเส้นไหมในการทอจากสำนักพระราชวังมาให้สมาชิกยืมทอโดยคิดกำไรจากสมาชิก (ไหม) กิโลกรัมละ 50 บาทเมื่อสมาชิกขายได้จะคืนต้นทุนที่บวกกำไรแล้วให้กับกลุ่มพร้อมทั้งเงินจากการขายผ้าเมตรละ 2 บาท เพื่อสมทบกองทุนกลุ่ม การจำหน่ายบางส่วน ขายที่กองทุน ขายตามเทศกาลต่าง ๆ ที่เหลือจะนำไปขายที่สำนักพระราชวัง

ชุมชน

กลุ่มในชุมชนมี 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
2. กลุ่มส้มเขียวหวาน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกที่สนใจในกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อมีปัญหาในการดำเนินงาน

อาชีพหลัก

ทำไร่อ้อย

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป