กลุ่มอาชีพสตรี

กลุ่มอาชีพสตรี

กลุ่มอาชีพสตรี

ติดต่อ : นางสมศรี ศรีสงค์

โทร : 043 436034,01 392-2421

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 35 คน

การจัดการ

นางสมศรี ศรีสงค์ มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งกลุ่มสตรีเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยการคัดเลือกและรวบรวมสตรีแม่บ้านที่ต้องการมีรายได้เสริม มีความขยันหมั่นเพียร รวมตัวในรูปของกลุ่มเสนองบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และจัดกาวิทยากรมาฝึกสอนสมาชิกลุ่ม โดยการฝึกทำขนมถั่วตัด และปลาร้าบองอนามัยที่ถูกวิธี ได้ประชุมเพื่อร่างระเบียบการบริหารจัดการของกลุ่มๆ ซึ่งได้แบ่งรยได้ของกลุ่มออกเป็น 3 ส่วน คือ เป็นทุนของกลุ่ม แบ่งให้สมาชิกลุ่ม สวัสดิการของสมาชิก

ชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการรวมตัวของสตรีแม่บ้านที่ต้องการมีรายได้เสริม และรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำปลาร้าบอง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป