กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ต.รังสิต

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ต.รังสิต

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ต.รังสิต

สมาชิกส่วนมากมีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ในเคหะชุมชนรังสิต

ติดต่อ : นางทัศนีย์ พิสุท

โทร : 02 577-4369

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 219 คน

การจัดการ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ต.รังสิต บริหารงานโดยคณะกรรมการกลุ่ม

ชุมชน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลรังสิต

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มรวมจากผู้ที่สนใจในเคหะชุมชนรังสิต ม.2 มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย

อาชีพหลัก

ค้าขาย รับจ้าง

อาชีพเสริม

เย็บผ้าสำเร็จรูป ทำกล่องใส่เครื่องประดับ

สินค้าโอทอป