กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

ติดต่อ : นายประสิทธิ์

โทร : 043 496245

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 40 คน

การจัดการ

เดิมทุกหมู่บ้านในตำบลแวงใหญ่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการจักสานไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ไซ ตะกร้า กระติ๊บข้าว กระด้ง ฯลฯ เพื่อจำหน่ายในหมู่บ้าน และมีพ่อค้ารับซื้อในอำเภอ

ชุมชน

1. กลุ่มจักสาน
2. กลุ่มทอผ้าไหม
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. กลุ่มเกษตรกรทำนา

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มจักสานจากทุกหมู่บ้านที่มีความสามารถในการจักสาน โดยมีสมาชิกมาจากทุกหมู่บ้าน และมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีการวางระเบียบของกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการในเรื่องทุน ตลาดจำหน่าย ฯลฯ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป