กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านเปือยน้อย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านเปือยน้อย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านเปือยน้อย

ติดต่อ : นางหล้า ประโคทัง

โทร : 043 494053 (พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เดิมได้รับเงินจัดสรรจาก กสส. เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ โดยกลุ่มมีทุนก่อตั้ง 4,000 บาท ต่อมาสมาชิกกลุ่มเห็นว่าพื้นที่ในหมู่บ้านมีต้นกกจำนวนมาก จึงคิดประดิษฐ์นำต้นกกมาสานเป็นกระติบข้าวเหนียวเพื่อจำหน่าย และได้มีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย และความต้องการของตลาด ทำให้พอเพียงแก่การจำหน่าย ทำรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม

ชุมชน

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านเปือยน้อย
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

สมาชิกมีความสามัคคี เป็นประชาธิปไตยในการบริหารงาน แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป