กลุ่มแม่บ้านบ้านวังหิน

กลุ่มแม่บ้านบ้านวังหิน

กลุ่มแม่บ้านบ้านวังหิน

ติดต่อ : นางหาญ หวานเหนือ

โทร : 043 494053 (พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 80 คน

การจัดการ

มีสมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการบริหารกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มขึ้นอยู่กับบริหารงานของคณะกรรมการ

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่น มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มมีการแบ่งปันผลประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์

อาชีพเสริม

ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าโทเร

สินค้าโอทอป