กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

ติดต่อ : นางชาลี แสนจันแดง

โทร : 08 7233 1487

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

กลุ่มอาชีพทำกล้วยตากมีคณะกรรมการในการบริหารกลุ่ม มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม มีทุนของกลุ่มในการดำเนินการ 30,000 บาท

ชุมชน

กลุ่มอาชีพทำกล้วยตากกลุ่มอาชีพทำขนมผิง

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มเฉพาะผู้ที่สนใจ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

สินค้าโอทอป