กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

ติดต่อ : นางสาวนิดดา ภูแล่

โทร : 08 1729 6025, 08 2411 3147, 0 4345 5755

อีเมล: jnidda@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

65 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2526 โดยการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ส่งเสริมให้สตรีปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมกลุ่มกันทอผ้าไหมเพื่อให้เกิดพลังและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันกำไรแก่สมาชิกแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การจำหน่ายผลผลิตเริ่มจำหน่ายตามกิจกรรมที่ทางราชการจัดขึ้น ปัจจุบันส่งจำหน่ายสำนักพระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

ชุมชน

1. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
3. กลุ่มแปรรูปอาหาร
4. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป