กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านปอแดง

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านปอแดง

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านปอแดง

ติดต่อ : นางกองศรี รูปต่ำ

โทร : 043 211930,09 9298862

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 91 คน

การจัดการ

กลุ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2541 โดยการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ส่งเสริมให้สตรีรวมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมัดหมี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท จาก อบต.ปอแดง 30,000 บาท และจาก อบจ.ขอนแก่น 10,000 บาท

ชุมชน

1. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
3. กลุ่มแปรรูปอาหาร
4. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป