กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านสุขสมบูรณ์

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านสุขสมบูรณ์

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านสุขสมบูรณ์

ติดต่อ : นางทองปุ่น อ่อนปา

โทร : 087-9513973

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 42 ครัวเรือน

การจัดการ

โดยการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรี เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในรูปของกลุ่มเลี้ยงไหม ต่อมาตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมไม่ประสบผลสำเร็จ กลุ่มเปลี่ยนจากการเลี้ยงเป็นการทอผ้า โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยย้อมสีธรรมชาติ ประกอบกับ ปี 2538 ได้รับงบสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 25,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 41 คน

สภาพพื้นที่

บ้านสุขสมบูรณ์

ชุมชน

มี 8 กลุ่ม
1. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
2. กลุ่มธนาคารข้าว
3. กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. กลุ่มเลี้ยงโค
6. กลุ่มเลี้ยงหมู
7. กลุ่มเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน
8. กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การรวมกลุ่ม

กลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มอาชีพดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2542

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป