กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

มีความเข้มแข็ง ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

ติดต่อ : นายเหมาะ ทาบิดา

โทร : 043 214055

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20-50 คน

การจัดการ

เริ่มแรกของการจัดตั้งกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ด้วยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพียง 5-7 คน ปัจจุบันมี 20-50 คน กลุ่มมีความเข้มแข็ง

ชุมชน

- กลุ่มจักสานไม้ไผ่
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
- กลุ่มทอผ้า
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

มีทั้งกลุ่มที่ทางราชการจัดตั้ง และกลุ่มที่รวมกันเองด้วยความสมัครใจ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ปลูกถั่วเหลือง

สินค้าโอทอป