กลุ่มจักสานบ้านก้อง หมู่ที่ 6

กลุ่มจักสานบ้านก้อง หมู่ที่ 6

กลุ่มจักสานบ้านก้อง หมู่ที่ 6

สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนา เมื่อว่างจากการทำนา สมาชิกกลุ่มจะทำกิจกรรมร่วมกัน

ติดต่อ : นายวัด บุตรธรรม

โทร : 01-6017820 (อบต.วังหินลาด)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 50 ครัวเรือน

การจัดการ

กลุ่มจักรสานบ้านโสกก้อง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2539 โดยแรกตั้งกลุ่มผู้จักสานต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขายเอง เกิดการตั้งราคากันเอง และถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาจึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม โดยการร่วมหุ้นกัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง อบต. จำนวนหนึ่ง ปัจจุบันกลุ่มมีเงินหมุนเวียน เดือนละ ประมาณ 30,000 บาท

สภาพพื้นที่

ปัจจุบันกลุ่มจักสานบ้านโสกก้อง เปิดรับสมัครสมาชิกทุกครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ต.วังหินลาด

ชุมชน

1. กลุ่มจักสาน
2. กลุ่มทอผ้า
3. กลุ่มทำขนม
4. กลุ่มเลี้ยงสัตว์

การรวมกลุ่ม

ปัจจุบันกลุ่มจักสานมีสมาชิกทั้งสิ้น 50 ครัวเรือน เป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุน ตลาด ฯลฯ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

จักสาน

สินค้าโอทอป