กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มตั้งขึ้นส่วนมากที่สมัครเป็นสมาชิกมีความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มเป็นอย่างดีเนื่องจากมีการฝึกอบรมก่อนที่จะจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มมีความสามารถที่จะบริหารกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

ติดต่อ : นางจันทร์ศรี ชูนา

โทร : 043 294366

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 48 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2542 เนื่องจากคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่รับจ้างทอผ้าอยู่แล้วจึงมีการประสานงานไปที่ อบต.เพื่อขอรับงบประมาณให้การฝึกอบรมและรวมกลุ่มกัน จัดตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนสะอาด เริ่มแรกสมาชิก 33 คน ปัจจุบัน 48 คน

ชุมชน

กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มสตรี กลุ่มกองทุนปุ๋ย

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มสมาชิกจะเป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้น การรวมกลุ่มจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คนในหมู่บ้านที่จะสมัครเป็นสมาชิกมีความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มเป็นอย่างดี สมัครด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับ

อาชีพหลัก

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป