กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ติดต่อ : นายสุวรรณ หงษ์ทอง

โทร : 043 252019 (นางสาวเยาวเรศ)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 40 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้ามาแนะนำให้ความรู้ในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำปุ๋ยชีวภาพ (EM) ปัจจุบันกลุ่มเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษระดับจังหวัด

ชุมชน

1. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
2. กลุ่มออมทรัย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มสมาชิกเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษภายในหมู่บ้าน

สินค้าโอทอป