กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

เป็นชุมชนชนบท มีการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ติดต่อ : นางจงใจ ทิศรี

โทร : 01 601-2202

อีเมล: cdkhonkaen@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เริ่มจากปี พ.ศ.2542 ไปเห็นงานออกร้านของกลุ่มผ้าและกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก กิ่งอ.หนองนาคำ ก็เริ่มคดและชักชวนเพื่อนบ้านทำเป็นกลุ่ม จากที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม ก็มีการจัดการบริหารเป็นระบบมีระเบียบกลุ่ม ทำผลิตภัณฑ์ออกขายตามร้านต่าง ๆ สมาชิกเริ่มต้น 20 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 30 คน

สภาพพื้นที่

พื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มโรงสีชุมชน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะร่วมกันทอผ้า ได้รับรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป