กลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชัง

กลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชัง

กลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชัง

ที่ตั้งกลุ่มที่บึงทุมทาน มีถนนลาดยางผ่าน ออกจากถนนหลักสายภูเวียง- ศรีบุญเรือง เข้ากลุ่มระยะทาง 500 เมตร

ติดต่อ : นายพุทธา อภัยนิจ

โทร : 043 217079 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)

อีเมล: cdkhonkaen@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 12 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2541 โดยการสนับสนุนจากกรมประมงด้านงบประมาณในรูปแบบของวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 300,000 บาท สมาชิก 12 คน

สภาพพื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดของบึงทุมทาน 299 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน

ชุมชน

1. กลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชัง
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
4. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
5. กลุ่มเพาะเห็ด

การรวมกลุ่ม

การจัดตั้งตำแหน่งต่าง ๆ นั้นมีการหมุนเวียนตำแหน่งกัน ให้ทุกคนแสดงความเป็นผู้นำ และได้รับประสบการณ์เหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะได้รับตำแหน่งกันทุกคนและทุกตำแหน่ง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เลี้ยงปลาในกระชัง

สินค้าโอทอป