กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านฝาง

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านฝาง

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านฝาง

กลุ่มที่ตั้งขึ้นส่วนมากสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกมีความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มเพราะมีการพบประพูดคุยกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการกลุ่มก็มีความสามารถที่จะบริหารกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้ได้ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีการประชุมสมาชิกเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยยึดมติที่ประชุมเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและการดำเนินงาน

ติดต่อ : นางคำบุ กองแก้ว

โทร : 01 436-0647

การจัดการ

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 โดยในช่วงแรกทำการทอผ้าฝ้ายย้อมด้ายด้วยสีเคมี การดำเนินงานประสบปัญหาไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จนกระทั่งปี พ.ศ.2529 ได้รับการสนับสนุนจกองค์กรเอกชนศูนย์ศิลปหัตถกรรมได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านการทอผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติ โดยจัดให้มีการสนับสนุนเงินกองทุนใหกลุ่ม จำนวน 6,000 บาท เพื่อให้สมาชิกกลุ่มกู้ยืมไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าปัจจุบันมีคณะกรรมการ 5 คน

ชุมชน

กลุ่มทอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน ร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะเป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้น การรวมกลุ่มของแต่ละกลุ่มจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และคนในหมู่บ้านที่จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มก็เป็นไปด้วยความสมัครใจ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และรับจ้างตัดอ้อย

สินค้าโอทอป