กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ

ติดต่อ : นายอับดุลยามิง ห

โทร : 073-212075

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีคณะกรรมการกลุ่ม 53 คน

การจัดการ

กาลอเป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่ต้องพึ่งพาป่า แต่เนื่องจากป่ากาลอมีพื้นที่กว้าง และมีสภาพเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ยากต่อการดูแลให้ทั่วถึ่ง ชุมชนจึงได้จัดการป่าโดยการกระจายอำนาจในการดูแลให้แก่ผู้อาวุโสของตระกูลใหญ่ ๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นที่เคารพของคนในชุมชน เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มานาน การกระทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการกระจายสิทธิให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และยั่งยืน ทำให้ดูแลรักษาเป็นไปอย่างทั่วถึงและได้ผลดี

สภาพพื้นที่

พื้นที่ป่าชุมชนกาลอ

ชุมชน

1. กลุ่มพื้นที่บาตูฮาตะ2. กลุ่มพื้นที่กือลีแยเวาะแว3. กลุ่มพื้นที่บือเจาะกาบุ (ฆาบู)4. กลุ่มพื้นที่ลูโบ๊ะไอฮีแต5. กลุ่มพื้นที่ดุซงตือบุ๊

การรวมกลุ่ม

1. เรียกประชุมเจ้าของที่ดินที่มีพื้นที่สวนติดกับเขตกลุ่มต่าง ๆ มาประชุม
2. ให้เจ้าของสวนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่าตามเขตกลุ่มต่าง ๆ
3. เพื่อควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ป้องกันการบุกรุกป่า และการล่าสัตว์

อาชีพหลัก

ทำสวน