กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าบาติก

กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าบาติก

กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าบาติก

อาชีพหลักคือการทำสวนยางพารา ในช่วงเวลาเช้า พอมาถึงช่วงบ่ายจึงว่างงานและมารวมตัวกันเพื่อหารายได้เสริม

ติดต่อ : นางมารียำ บาโงปะ

โทร : 073 223683 , 073 212075

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกจำนวน 25 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542 โดยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี ได้จัดส่งวิทยากรหลักสูตรการทำผ้าบาติกลายเขียน 100 ชั่วโมง ผู้สนใจเข้าร่วม 15 คน รวมหุ้นคนละ 500 บาท รวมเป็นเงินทุนครั้งแรก 7,500 บาท แบ่งการบริหารออกเป็น 5 ฝ่าย เป็นรูปธรรมชัดเจน ปัจจุบันมีสมาชิก 25 คน เงินทุนหมุนเวียน 50,000 บาท

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีทำผ้าบาติกบ้านบาจุ
2. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลือเน็ง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกลุ่มกันผลิตที่กลุ่มโดยสมาชิกจะได้ค่าจ้างเป็นชิ้นงาน

อาชีพหลัก

ทำสวนยางพารา

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป