กลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม

กลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม

กลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม

ติดต่อ : นางสร้อยทอง จันทร

โทร : 01 670-7803, 670-1110

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

อาชีพเดิมของสมาชิกกลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม คือ ทำนา ทำไร่ และมีการทำสวนมะม่วงเป็นอาชีพเสริมกันมาก และราคาต่ำทำให้กลุ่มหันมาแปรรูปเองเพื่อมูลค่าของผลผลิต โดยมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นในปี พ.ศ.2542 ดดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

ชุมชน

1. กลุ่มปลูกมะม่วงนอกฤดู
2. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
3. กลุ่มทำขนมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
4. กลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม
5. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

ทำสวน แปรรูปมะม่วง ปลูกผักปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป