กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ

ติดต่อ : คุณอุดม มูลมา

โทร : 043 213895, 089 089 1246

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

อาชีพเดิมของสมาชิกกลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม คือ ทำนา ทำไร่ พอเสร็จจากฤดูการทำนา ก็ว่างงานในปี พ.ศ.2537 กลุ่มสตรีได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 25,000 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนของกลุ่มทั้งหมด 52,000 บาท

ชุมชน

1. กลุ่มปลูกมะม่วงนอกฤดู
2. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
3. กลุ่มทำขนมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
4. กลุ่มแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม
5. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

สินค้าโอทอป