กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน

กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน

กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน

กลุ่มมีสมาชิกทั้งสิ้น 30 ราย มีเงินทุน 100,000 บาท ผลิตมีดและอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 7 ประเภท

ติดต่อ :

โทร : 043 431063

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มตีมีด จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 30 คน โดยคัดเลือกผู้ที่สนใจการตีมีดและมีความรู้ ความสามารถในเรื่องการตีมีด และระดมเงินทุนจากสมาชิกรายละ 1,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การตีมีด จัดหาสถานที่ตั้งของกลุ่ม และของบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ม่วงหวาน เป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งขณะนี้กลุ่มมีเงินทุน 100,000 บาท

ชุมชน

1.กลุ่มตีมีด
2.กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย
3.กลุ่มโรงสีชุมชน บรรจุข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิถุง

การรวมกลุ่ม

1.ประชุมสมาชิกกลุ่ม ระดมทุน และถือหุ้น
2.เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร/จัดการ
3.ของสนับสนุนจาก อบต.

สินค้าโอทอป