กลุ่มผลิตขนมทุ่งบัว

 กลุ่มผลิตขนมทุ่งบัว

กลุ่มผลิตขนมทุ่งบัว

การรวมกลุ่มจะกระจายกัน สถานที่การรวมกลุ่มยังไม่มีเป็นที่ทำการที่แน่นอน กลุ่มแต่ละกลุ่มจะกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน

ติดต่อ : คุณนิภาพร ศรีเจิม

โทร : 08 1436 7119 , 034 997042

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

26 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2541 สมาชิกเริ่มแรก จำนวน 5 คน จนมาถึงปัจจุบัน มีสมาชิก 26 คน มีการปันผลให้กับสมาชิกทุสิ้นปี สมาชิกอยู่ในตำบลทุ่งบัว ยามว่างจากงานในไร่ จะมาร่วมกันทำขนม จะเปลี่ยนมาทำรายได้ ชั่วโมงละ 15 บาท มีการระดมหุ้นจนปัจจุบันกลุ่มได้เกิดความเข้มแข็ง จนในปี พ.ศ.2547 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตราฐาน อย. 73-2-04647-2-0001 จากกระทรวงสาธารณสุข และมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 115/2546 ทางกลุ่มได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สภาพพื้นที่

อาณาเขต พื้นที่ กลุ่มจะกระจายไปยังหมู่บ้านในตำบล

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
3. กลุ่มฌาปนกิจ หมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มภายในชุมชน เกิดจากความอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การรวมกลุ่มจะเป็นลักษณะของการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อาชีพหลัก

ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำขนม

สินค้าโอทอป