กลุ่มทำหัวกรงนก

กลุ่มทำหัวกรงนก

กลุ่มทำหัวกรงนก

เป็นกลุ่มครัวเรือนทำหัวกรงนก ขณะนี้มี 30 ครัวเรือน

ติดต่อ : นายมะกาเซ็ง ดือรา

โทร : 073 253427 , 06 9646332

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 30 ครัวเรือน

การจัดการ

ราษฎรประมาณ 30 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำหัวกรงนก ในลักษณะต่างคนต่างทำ อบต.ท่าสาปได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงของบประมาณจากทางราชการ จำนวน 300,000 บาท มาสร้างที่ทำการกลุ่ม และจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพ และสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และอยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ

สภาพพื้นที่

ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลท่าสาป

ชุมชน

กลุ่มทำหัวกรงนก

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้

สินค้าโอทอป