กลุ่มพรมเช็ดเท้า

กลุ่มพรมเช็ดเท้า

กลุ่มพรมเช็ดเท้า

เป็นชุมชนชนบท การตั้งบ้านเรือนอยู่แบบหลวม ๆ ไม่หนาแน่น อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ในการรวมตัวของกลุ่มจะรวมผู้สนใจในการประกอบอาชีพทำพรมเช็ดเท้าเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการให้คำแนะนำจากทางราชการ

ติดต่อ : นางใบคนอง โยธาธรร

โทร : 043 396191

อีเมล: cddKhonKaen@Chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 50 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 20 คน โดยการให้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก 50 คน โดยสมาชิกมาจากสตรีในตำบลนาฝายทุกหมู่บ้าน

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ จรดเขตอุทยานภูผาม่าน
ทิศใต้ จรดลำน้ำเซิน
ทิศตะวันออก จรดบ้านท่ากระบือ ตำบลภูผาม่าน
ทิศตะวันตก จรดบ้านสะแกเครือ ตำบลนาฝาย

ชุมชน

1. กลุ่มพรมเช็ดเท้า
2. กลุ่มเกษตรก้าวหน้า
3. กลุ่มแพลน
4. กลุ่ม อสม.
5. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
6. กลุ่มสตรีบ้านนาท่าลี่
7. กลุ่มจักสาน

การรวมกลุ่ม

เริ่มต้นจากสมาชิกกลุ่มสตรีในหมู่บ้านประชุมผู้สนใจและสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม หลังจากนั้นดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับกลุ่มและระดมหุ้น หลังจากนั้นดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เย็บผ้า ทอผ้า จักสาน

สินค้าโอทอป