กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลา

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลา

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลา

สภาพโดยทั่วไปของกลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน มีคณะกรรมการ 1 คณะ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ การตลาด การตรวจสอบ รวม 7 คน

ติดต่อ : นางสมภาร สนั่นเวี

โทร : 08 9575 6676

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

กลุ่มส้มปลากรายบ้านหนองโน ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 มีสมาชิก่อตั้งประมาณ 20 คน ได้รับการฝึกอบรมทักษะการทำส้มปลากรายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาชิกได้มีการระดมทุนกันเอง มีเงินทุนประมาณ 5,600 บาท ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนในด้านการบริหาร การจัดการกลุ่ม ปัจจุบันมีเงินทุน 10,500 บาท

สภาพพื้นที่

กลุ่มส้มปลากราย มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อหมู่ 1 บ้านหนองกุงเซิน ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ 7 บ้านโนนม่วง ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู 8 บ้านหนองกุงเซิน และทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ 3 บ้านโนนพัฒนา

ชุมชน

กลุ่มส้มปลากรายมีหมู่บ้านเครือข่ายอีก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 และหมู่ 8

การรวมกลุ่ม

ในการบริหารงาน สมาชิกของกลุ่มมีการประชุมเดือละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันตรวจสอบรายรับ - รายจ่าย ฐานะการเงินของกลุ่ม พร้อมสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน ณ ที่ทำการของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง ประมง

สินค้าโอทอป